PRIVĀTUMA POLITIKA - Deglava Rezidence
 
https://deglavarezidence.lv/wp-content/uploads/2021/05/floating_image_1a-4.png
https://deglavarezidence.lv/wp-content/uploads/2021/05/floating_image_3a.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://deglavarezidence.lv/wp-content/uploads/2021/05/floating_image_4a.png
https://deglavarezidence.lv/wp-content/uploads/2021/05/floating_image_1a-4.png
https://deglavarezidence.lv/wp-content/uploads/2020/08/floating_image_12.png
https://deglavarezidence.lv/wp-content/uploads/2021/06/floating_image_03-320x277-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”

vienotais reģistrācijas numurs 50003419791

PRIVĀTUMA POLITIKA

Šis dokuments ir spēkā no 2021.gada 14.jūnija.

Šī ir Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, turpmāk – “Sabiedrība” Privātuma politika, kas piemērojama Sabiedrībai un fiziskām personām, ar kurām Sabiedrība slēdz darījumus vai sadarbojas.

Šī Privātuma politika var būt pieejama vairākās valodās; visas versijas ir juridiski saistošas, bet pretrunu gadījumā starp latviešu valodas versiju un iztulkoto versiju, latviešu valodas versija ir noteicošā.

Šī Privātuma politika apraksta, kā Sabiedrība saņems, izmantos un koplietots fizisku personu personas datus (identificējamu informāciju), tajā skaitā informāciju, kas tiek saņemta tās tīmekļa vietnē www.deglavarezidence.lv. Šī Privātuma politika arī nosaka fizisku personu izvēles un tiesības attiecībā uz tās personas datu izmantošanu, piekļuvi tiem un to labošanu vai dzēšanu.

SATURS

Sadaļu nosaukumi ir izmantojami tikai atsaucei un neietekmē saturu un interpretāciju.

 1. Definīcijas
 2. Par Sabiedrību
 3. Šīs Privātuma politikas priekšmets
 4. Personas datu vākšana
 5. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats
 6. Personas dati, kurus Sabiedrība var apstrādāt, un personas datu grupas
 7. Savākto personas datu izpaušana
 8. Personas datu nodošana uz citām valstīm
 9. Savākto personas datu glabāšana
 10. Jūsu tiesības
 11. Jūsu piekrišana un kā to atsaukt
 12. Ja Jūs izvēlaties nesniegt personas datus
 13. Šīs Privātuma politikas grozījumi
 14. Saziņa ar Sabiedrību. Jūsu personas datu labošana
 15. Personas datu aizsardzības pārkāpumi
 16. Tiesiskais pamats
 1. Definīcijas

EEZ“ – Eiropas Ekonomikas zona.

Sabiedrība“ – Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, Latvijas Republikas komercreģistrā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību ar vienoto reģistrācijas numuru 50003419791 un juridisko adresi Ropažu iela 12 – 123, Rīga, LV-1039, Latvija.

ne-personas dati“ – informācija, uz kuras pamata fiziska persona nav atšķirama no citām fiziskām personām, tostarp anonimizēti personas dati.

personas dati“ – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

apstrādāt“ vai “apstrādāšana” – ir personas datu un/vai ne-personas datu vākšana, reģistrēšana, glabāšana, izmantošana, pielāgošana, izpaušana, nodošana vai dzēšana.

Privātuma politika” – šī Privātuma politika, kas attiecas uz Sabiedrību un fiziskām personām, ar kurām Sabiedrība slēdz darījumus vai sadarbojas, kas var laiku pa laikam tikt grozīta.

sensitīvi personas dati“ – personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datus, biometrisko datus, veselības datus vai datus par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.

Jūs“, “Jūsu“ vai “Sev“ – fiziska persona, kurai tiek prasīts vai kura izvēlas sniegt Sabiedrībai viņa/viņas ne-personas datus vai personas datus, piemēram, Sabiedrības īpašuma pircējs, potenciālais vai esošais darbinieks vai pakalpojumu sniedzēja pārstāvis.

 1. Par Sabiedrību

2.1. Personas datus apstrādā Sabiedrība – SIA Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, vienotais reģistrācijas numurs 50003419791 un juridiskā adrese: Ropažu iela 12 – 123, Rīga, LV-1039, Latvija.

2.2. Sabiedrība ir datu kontrolieris, kas atbild par Jūsu personas datiem. Sabiedrība veic Jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem datiem un privātuma tiesību aktiem un noteikumiem. Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai nolūkiem un veidā, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

 1. Šīs Privātuma politikas priekšmets

3.1. Šī Privātuma politika sniedz Jums informāciju par to, kā Sabiedrība uzraudzīs un pārvaldīs Jūsu personas datus. It sevišķi šī Privātuma politika:

 • Satur informāciju par personas datiem, kurus Sabiedrība vāc par Jums.
 • Skaidro kā Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus.
 • Informē Jūs par personām, kurām Jūsu personas dati var tikt nodoti.
 • Informē Jūs par Jūsu tiesībām un par to, kā tās realizēt.

3.2. Šī Privātuma politika neietekmē nekādas tiesības, kuras Sabiedrībai ir saskaņā ar piemērojamām tiesību normām saistībā ar Jūsu personas datu vākšanu, izmantošanu un/vai izpaušanu.

3.3. Ja Jūs esat noslēdzis ar Sabiedrību jebkādu līgumu, tad šī Privātuma politika ir līguma neatņemama sastāvdaļa. Ja pastāv jebkāda pretruna vai neatbilstība starp šīs Privātuma politikas un ar Sabiedrību noslēgtā līguma noteikumiem, tad šīs Privātuma politikas noteikumi ir noteicošie.

3.4. Ja Jums ir jebkāds jautājums par Sabiedrības praksi personas datu aizsardzības jomā, kas nav atrunāta šajā Privātuma politikā, lūdzu, sazinieties ar Sabiedrību, nosūtot attiecīgu e-pastu uz: sales@deglavarezidence.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, Ropažu iela 12 – 123, Rīga, LV-1039, Latvija.

3.5. Iesniedzot personas datus Sabiedrībai, Jūs piekrītat to nodošanai, uzglabāšanai un apstrādei, kā norādīts šajā Privātuma politikā.

 1. Personas datu vākšana

Sabiedrība var vākt informāciju par Jums no šādiem avotiem:

4.1. Jūs iesniedzat Sabiedrībai personas datus:

 • Kad Jūs iesniedzat vai nosūtāt Sabiedrībai vēstules, e-pastus, iesniegumus vai piekrišanas.
 • Kad Jūs un Sabiedrība noslēdzat jebkādu līgumu.
 • Kad Jūs atbildat uz Sabiedrības pieprasījumiem sniegt papildu personas datus.
 • Kad Jūs lūdzat iekļaut sevi e-pastu vai citu paziņojumu saņēmēju sarakstā.
 • Komunicējot starp Jums un Sabiedrību, izmantojot tālruni, e-pastu, īsziņas vai citus komunikāciju veidus.
 • Kad Jūs iesniedzat Sabiedrībai Jūsu personas datus jebkura cita iemesla dēļ.
 • Kad Jūs iesniedzat Jūsu personas datus trešajai personai, lai tos koplietotu ar Sabiedrību.

4.2. Sabiedrība var saņemt Jūsu personas datus no:

 • Valsts ieņēmumu dienesta, Sociālās apdrošināšanas aģentūras, tiesām, prokuratūras, policijas, Valsts probācijas dienesta, Bāriņtiesām un citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai attiecīgo iestāžu un institūciju kompetencei.
 • Sociālajiem tīkliem.
 • Trešajām personām, kas Jūs iesaka vai iepazīstina kā Sabiedrības potenciālo darbinieku, pakalpojumu sniedzēju, pārdevēju, sadarbības partneri vai Sabiedrības īpašuma pircēju.

4.3. Sabiedrība arī var iegūt Jūsu personas datus no:

Sabiedrības videonovērošanas kamerām, kas ir uzstādītas Sabiedrībai piederošajā teritorijā vai telpās drošības apsvērumu dēļ – lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus un aizsargātu vitāli svarīgas Jūsu un citu personu intereses.

 1. Personas datu apstrādes mērķis un juridiskais pamats

5.1. Sabiedrība veic Jūsu personas datu apstrādi šādiem mērķiem:

 • Jebkāda līguma slēgšana un parakstīšana ar Jums.
 • Jebkāda līguma, kas Sabiedrībai ir ar Jums, izpilde.
 • Attiecību veidošana ar Sabiedrības potenciālajiem darbiniekiem, pakalpojumu sniedzējiem, pārdevējiem, sadarbības partneriem vai Sabiedrības īpašumu pircējiem.
 • Attiecību veidošana ar Sabiedrības īpašumu potenciālajiem pircējiem un šādu attiecība analīze reklāmas un mārketinga aktivitāšu kontekstā.
 • Reklāmas un mārketinga aktivitāšu nodrošināšana: informēšana, saziņa, paziņojumu nosūtīšana, kas saistīta ar produktiem, pakalpojumiem un īpašumu, kurus Sabiedrība pārdod.
 • Darījumu datu apstrādei saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums”.
 • Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai.
 • Kad to darīt ir Sabiedrības juridiskais pienākums (Jūsu personas datu apstrāde Sabiedrībai ir nepieciešama, lai ievērotu piemērojamo tiesību normu prasības).
 • Kad tas ir Sabiedrības leģitīmajās interesēs. Tas ir tad, kad Sabiedrībai ir komerciāls iemesls izmantot Jūsu personas datus. Tomēr, kad Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus tās leģitīmajām interesēm, šāda apstrādāšana nedrīkst negodīgi būt pretēji tam, kas ir pareizi Jums vai kas ir Jūsu interesēs.
 • Kad Jūs tam piekrītat.

5.2. Sabiedrība var izmantot Jūsu personas datus šādos veidos:

 • Lai iegūtu atsauksmes.
 • Lai komunicētu ar Jums un izpildītu Jūsu norādījumus.
 • Publicētu Sabiedrības mājaslapās, sociālo tīklu profilos un citos nolūkos, kas ir saistīti ar tās mārketinga un reklāmas aktivitātēm (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu nepārprotama rakstveida piekrišana).
 • Atbildētu uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem.
 • Vadītu Sabiedrības komercdarbību un ievērotu iekšējās politikas un procedūras.
 • Veicinātu komercdarbības aktīvu darījumus (tas var attiekties uz jebkuru reorganizāciju, iegādi vai aktīvu nodošanu, pirkšanu vai pārdošanu), kuros ir iesaistīta Sabiedrība.
 • Izmantotu jebkurus Jūsu personas datus analītiskiem un statistikas pētījumiem par Sabiedrības komercdarbības procesiem.
 • Novērstu, atklātu, ziņotu un izmeklētu jebkāda līguma, kas Sabiedrībai ir ar Jums, saistību neizpildes gadījumus.
 • Aizsargātu un izpildītu Sabiedrības līgumiskās un likumiskās tiesības un pienākumus.
 • Palīdzētu jebkurā izmeklēšanā, ko veic tiesībsargājošā institūcija, kurai ir aizdomas par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu.
 • Ievērotu juridiskās saistības un noteikumus, un sniegtu informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, Sociālās apdrošināšanas aģentūrai, tiesām, prokuratūrai, policijai, Valsts probācijas dienestam, Bāriņtiesai un citām valsts un pašvaldību iestādēm, un tiesībsargājošām institūcijām atbilstoši piemērojamās tiesību normās noteiktajai attiecīgo iestāžu un institūciju kompetencei.
 • Jebkurš cits šajā Privātuma politikā vai piemērojamā tiesību normā noteiktais izmantošanas veids.
 • Jebkurš cits izmantošanas veids, ko Sabiedrība uzskata par nepieciešamu Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai.

5.3. Jums ir jānodrošina, lai visi personas dati, kurus Jūs iesniedzat Sabiedrībai, ir pilnīgi, precīzi, patiesi un pareizi. Jūsu pielaistās kļūdas var izraisīt aizkavēšanos vai nespēju izskatīt Jūsu vēstuli, e-pastu, iesniegumu vai pieprasījumu, vai Sabiedrībai noslēgt ar Jums līgumu vai izpildīt jebkādu līgumu, kas Sabiedrībai ir ar Jums.

 1. Personas dati, kurus Sabiedrība var apstrādāt, un personas datu grupas

6.1. Sabiedrība var veikt dažādu veidu personas datu apstrādi. Tā uzkrāj personas datus šādās grupās:

Grupa un personas datu veidi, kuri var tikt iekļauti grupā

Finanšu dati

 • Informācija par Jūsu norēķinu kontiem un to saistīto informāciju.

Kontakti

 • Vārds, uzvārds, citi vārdi.
 • Dzimšanas datums.
 • Pilsonība.
 • Nodokļu rezidences valsts.
 • E-pasta adrese.
 • Dzīvesvietas un pasta adreses.
 • Telefona numuri.
 • Jebkura cita Jūsu sniegtā kontaktinformācija.

Līgumiskie

 • Informācija par jebkāda līgumu, kas Sabiedrībai ir ar Jums, izpildi.

Saziņa

 • Jūsu paziņojumos sniegtā informācija un Jūsu komentāri un viedokļi, piemēram, sūdzības vai jautājumi, kas iesniegti Sabiedrībai.

Sociālās attiecības

 • Vārds, uzvārds, citi vārdi.
 • Personas kods.
 • Dzimšanas vieta.
 • Dzimšanas datums.
 • Pases vai cita identifikācijas dokumenta dati.
 • Pilsonība.
 • E-pasta adrese.

Pieejamie dati un publiskie ieraksti

 • Publiski pieejamie dati un informācija.

Dokumentālie dati

 • Pase vai identifikācijas karte.

Speciālo datu veidi

 • Jūsu kriminālsodi un noziedzīgi nodarījumi (Ja Jūs to atklājat Sabiedrībai vai tā ir publiski pieejama informācija, vai ja šādu informāciju Sabiedrībai uz tiesiska pamata ir sniegušas trešās personas).
 • Covid-19 negatīva testa vai vakcinācijas apliecinājums vai tamlīdzīgi, kā nosaka piemērojamās tiesību normas.

Piekrišanas

 • Jebkuras atļaujas, piekrišanas vai izvēles, kuras Jūs iesniedzat Sabiedrībai.

6.2. Sabiedrība var izmantot Sensitīvos personas datus tikai tad, kad tas ir nepieciešams:

 • Noziedzības, ieskaitot krāpšanu, atklāšanai un novēršanai.

Tiesisku prasību sagatavošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

 1. Savākto personas datu izpaušana

7.1. Personas dati tiks aizsargāti un tiks nodrošināta to konfidencialitāte, bet, lai Sabiedrība izpildītu savas līgumiskās saistības, realizētu savas tiesību vai izpildītu piemērojamo tiesību normu prasības, Jūsu personas dati var tikt izpausti vai nodoti zemāk norādītajām personām (kā attiecas):

 • Uzņēmumiem, kas ar Sabiedrību ir vienā un tajā pašā uzņēmumu grupā, un citiem ar Sabiedrību saistītajiem uzņēmumiem.
 • Sabiedrības piegādātājiem, sadarbības partneriem, pārdošanas aģentiem, izplatītājiem vai pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz Sabiedrībai tādus pakalpojumus, kā telekomunikāciju, informāciju tehnoloģiju, maksājumu apstrādes, uzglabāšanas un arhivēšanas pakalpojumus, un citus.
 • Uzņēmumiem, kas Sabiedrībai sniedz pakalpojumus saistībā ar apdrošināšanu un/vai pārapdrošināšanu.
 • Bankām un citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējam, kas sniedz finanšu pakalpojumus Sabiedrībai;
 • Sabiedrības klientiem un Sabiedrības klientu klientiem, kam Sabiedrība sniedz pakalpojumus tieši vai pastarpināti tādā apjomā, kā nepieciešams Sabiedrības saistību izpildei;
 • Ikvienam, kuram Sabiedrība nodod, vai var nodot savas tiesības vai pienākumus.
 • Sabiedrības profesionālajiem konsultantiem, tādiem kā pārdošanas aģenti, vērtētāji, grāmatveži, revidenti, juristi utt.
 • Sabiedrības komercdarbības partneriem, apakšuzņēmējiem un citām personām, kas sniedz pakalpojumus tai vai tās klientiem.
 • Sabiedrības komercdarbības partneriem, investoriem, cesionāriem vai tiesību pārņēmējiem un/vai viņu konsultantiem (faktiskajiem vai potenciālajiem), lai sekmētu komercdarbības aktīvu darījumus, kuros tiek iesaistīta Sabiedrība un kuri var būt jebkāda veida reorganizācija, iegāde vai aktīvu nodošana, pirkšana vai pārdošana. Ja darījums tiek veikts, tad pircējs, pārdevējs, tiesību pārņēmējs vai reorganizācijas partneris var apstrādāt Jūsu personas datus tāpat kā Sabiedrība saskaņā ar šo Privātuma politiku.
 • Personām, kurām Jūs pieprasāt nodot Jūsu personas datus.
 • Sabiedrības mājas lapās, sociālo tīklu profilos un citos mārketinga un reklāmas materiālos (ja attiecībā uz to ir saņemta Jūsu nepārprotama rakstveida piekrišana).
 • Jebkurām tiesu, izpildu varas vai tiesībsargājošām iestādēm vai jebkurai citai iestādei vai institūcijai, kurai ir jurisdikcija pār Sabiedrību.
 • Jebkurai citai personai saistībā ar mērķiem, kas noteikti šajā Privātuma politikā, vai piemērojamā tiesību normā.

7.2. Ja kāda trešā persona apstrādā Jūsu personas datus Sabiedrības vārdā, uz to attiecas stingri drošības un konfidencialitātes noteikumi saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamām tiesību normām. Sabiedrība veiks visus pasākumus, kas ir pamatoti nepieciešami, lai nodrošinātu, ka šī trešā persona apstrādā Jūsu personas datus droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku un piemērojamām tiesību normām.

7.3. Trešajām personām, kurām Sabiedrība atklāj Jūsu personas datus, ir saistoši līgumu noteikumi un piemērojamās tiesību normas un tās nedrīkst izmantot Jūsu personas datus sekundāriem mērķiem (proti, citādāk nekā paredzēts šajā Privātuma politikā). Personas datu apstrādei, ko veic šādas trešās personas savām vajadzībām, tiek piemērotas to attiecīgās privātuma politikas un piemērojamās tiesību normas.

7.4. Sabiedrība nepārdos vai neizīrēs Jūsu personas datus trešajām personām. Tā nedalīsies ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām to mārketinga mērķiem bez Jūsu piekrišanas.

 1. Personas datu nodošana citām valstīm

8.1. Sabiedrība var nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas („EEZ”) tikai, lai:

 • Izpildītu Jūsu norādījumus.
 • Izpildītu Sabiedrības saistības.
 • Strādātu ar Sabiedrības klientiem.
 • Strādātu ar Sabiedrības piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, pārdošanas aģentiem, izplatītājiem, pakalpojumu sniedzējiem un profesionālajiem konsultantiem.
 • Sniegt atskaites Sabiedrības dalībniekiem par tās darbībām.

8.2. Ja Sabiedrība nodod Jūsu personas datus ārpus EEZ, tā pārliecināsies, ka personas dati ir aizsargāti tāpat kā, ja tie būtu izmantoti EEZ. Sabiedrība veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati ir apstrādāti droši un saskaņā ar šo Privātuma politiku. Ja Sabiedrība nodos Jūsu personas datus ārpus EEZ, tā pārliecināsies, ka ir ieviests viens no šādiem aizsardzības pasākumiem:

 • Personas dati tiek nodoti saņēmējam valstī ārpus EEZ, bet kurā ir spēkā privātuma likumi, kuri sniedz tādu pašu aizsardzību kā EEZ.
 • Ar saņēmēju ir noslēgts līgums, saskaņā ar kuru saņēmējam ir pienākums aizsargāt personas datus saskaņā ar tādiem pašiem standartiem, kādi ir EEZ, vai Jūs sniedzāt savu piekrišanu.
 1. Savākto personas datu glabāšana

9.1. Sabiedrība glabās Jūsu personas datus 5 (piecus) gadus pēc tiesisko attiecību, kas Sabiedrībai ir ar Jums, beigām vai gadījumā, ja netika nodibinātas tiesiskas attiecības – tad 5 (piecus) gadus pēc Jūsu personas datu saņemšanas vai ilgāku laiku, ja tas ir nepieciešams Sabiedrības juridisko pienākumu izpildei, vai piemērojamo tiesību normu ievērošanai.

9.2. Sabiedrībai ir tiesības turpināt glabāt Jūsu personas datus līdz 10 (desmit) gadiem šādu nolūku dēļ:

 • Lai atbildētu uz iesniegumu, jautājumu vai sūdzību.
 • Lai pierādītu, ka Sabiedrība rīkojas godīgi pret Jums.
 • Lai nodibinātu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskas prasības.
 • Lai uzturētu ierakstus atbilstoši piemērojamām tiesību normām.
 • Sabiedrības leģitīmo interešu dēļ.
 • Lai ievērotu piemērojamās tiesību normas.

9.3. Sabiedrība var glabāt Jūsu personas datus ilgāk par 10 (desmit) gadiem leģitīmām interesēm, pētniecības vai statistikas vajadzībām, vai ja to nosaka piemērojamās tiesību normas. Ja Sabiedrība to darīs, tā pārliecināsies, ka Jūsu personas datu privātums ir aizsargāts, un ka Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai iepriekš minētajos nolūkos.

 1. Jūsu tiesības

10.1. Jums ir noteiktas tiesības, kas var tikt īstenotas attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi. Lai izmantotu zemāk minētās tiesības, lūdzu, sazinieties ar Sabiedrību nosūtot attiecīgu e-pastu uz: sales@deglavarezidence.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, Ropažu iela 12 – 123, Rīga, LV-1039, Latvija.

10.2. Piekļūšana Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus Sabiedrība glabā par Jums, un pieprasīt, lai tā sniedz konkrētu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi. Sabiedrība var pieprasīt, lai Jūs pierādāt savu identitāti pirms datu izpaušanas Jums. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz piekļuvi”.

10.3. Sabiedrības informēšana par nepareiziem Jūsu personas datiem. Jums ir tiesības apšaubīt jebkuru informāciju, kuru Sabiedrība glabā par Jums, ja Jūs uzskatāt to par nepareizu vai nepilnīgu. Ja Jūs to darīsiet, Sabiedrība veiks attiecīgus pasākumus, lai pārbaudītu informācijas precizitāti un to izlabotu, ja nepieciešams. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz labojumiem”.

10.4. Jūsu personas datus neapstrādāšanas pieprasīšana. Jums ir tiesības lūgt Sabiedrību dzēst, izņemt vai pārtraukt Jūsu personas datu izmantošanu, ja Sabiedrībai nav vajadzības tos glabāt. Pat tad, ja Jūs iebilstat pret Jūsu personas datu izmantošanu, Sabiedrība tos joprojām var apstrādāt likumisku vai citu oficiālu iemeslu dēļ, piemēram, tiesisku prasību dēļ, vai arī lai izmantotu tās likumiskās tiesības. Tomēr, lūdzu, informējiet Sabiedrību, ja Jūs uzskatāt, ka tai nevajadzētu izmantot kādus Jūsu personas datus. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz dzēšanu” vai “tiesības tikt aizmirstam”.

10.5. Jūsu personas datu apstrādes ierobežošana. Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Šajā situācijā Sabiedrība neizmantos vai neizplatīs Jūsu personas datus, kamēr tie ir ierobežoti, izņemot gadījumus, kad Sabiedrībai tie ir jāizmanto konkrētām lietām, piemēram, dēļ tiesiskām prasībām vai tās tiesību izmantošanai. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz apstrādes ierobežošanu”.

10.6. Jūs varat lūgt Sabiedrībai ierobežot Jūsu personas datu izmantošanu, ja:

 • Tie nav precīzi.
 • Tie tika izmantoti nelikumīgi; tomēr Jūs nevēlaties, lai Sabiedrība tos izdzēstu.
 • Tie vairs nav aktuāli, tomēr Jūs vēlaties, lai Sabiedrība tos paturētu izmantošanai tiesisko prasību gadījumā vai citiem nolūkiem.
 • Jūs jau lūdzāt, lai Sabiedrība pārtrauc izmantot Jūsu personas datus, bet Jūs gaidāt, kad tā pateiks Jums, vai tai ir vai nav atļauts turpināt tos izmantot.

10.7. Jūsu personas datu iegūšana. Jums ir tiesības saņemt Jūsu personas datus, kurus Sabiedrība apstrādā ar automatizētiem līdzekļiem, pamatojoties uz Jūsu rakstveida pieprasījumu. Šādā situācijā Sabiedrība sniegs Jums Jūsu personas datus tādā formātā, kas var būt viegli izmantota atkārtoti. Jūs arī varat lūgt, lai Jūsu personas dati šajā formātā tiek nodoti citām personām, un, ja tas būs tehniski iespējams, Sabiedrība to darīs. Šīs ir zināmas kā “tiesības uz datu pārnesamību”.

10.8. Iebilšana pret Jūsu personas datu apstrādi. Jums ir tiesības iebilst pret Sabiedrības veikto Jūsu personas datu apstrādi. Pat tad, ja Jūs iebilstat, ka Sabiedrība apstrādā Jūsu personas datus, tā joprojām var apstrādāt Jūsu personas datus likumisku vai citu pamatotu iemeslu dēļ, piemēram, tiesiskas prasības, tās leģitīmās intereses vai tās tiesību izmantošana. Tomēr, lūdzu, dariet Sabiedrībai zināmu, ja Jūs uzskatāt, ka tai nevajadzētu apstrādāt Jūsu personas datus. Šīs ir zināmas kā “tiesības iebilst”.

 1. Jūsu piekrišana un kā to atsaukt

11.1. Sabiedrība var pieprasīt Jums izsniegt piekrišanu atsevišķa rakstveida vai elektroniska formāta veidā Jūsu personas datu apstrādei mērķiem, kuriem Sabiedrībai ir jāsaņem Jūsu piekrišana saskaņā ar šo Privātuma politiku vai piemērojamām tiesību normām. Jūs izlemsiet pēc Jūsu ieskatiem, vai šādu piekrišanu izsniegt vai neizsniegt, veicot attiecīgas atzīmes Sabiedrības sagatavotajā dokumentā.

11.2. Jūs varat atsaukt Jūsu piekrišanu Jūsu personas datu apstrādei konkrētajam mērķim jebkurā laikā. Ja Jūs vēlaties to darīt, lūdzu, sazinieties ar Sabiedrību nosūtot attiecīgu e-pastu uz: sales@deglavarezidence.lv vai rakstveida iesniegumu uz adresi: Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, Ropažu iela 12 – 123, Rīga, LV-1039, Latvija.

 1. Ja Jūs izvēlaties nesniegt personas datus

12.1. Ja Jūs izvēlaties nesniegt Sabiedrībai Jūsu personas datus, Sabiedrība, iespējams, nevarēs noslēgt ar Jums līgumu vai uzsākt citas tiesiskas attiecības ar Jums.

 1. Privātuma politikas grozījumi

13.1. Sabiedrība laiku pa laikam var atjaunināt šo Privātuma politiku, lai nodrošinātu, ka tā atbilst Sabiedrības turpmākajai darbības attīstībai, tehnoloģiju uzlabojumiem un/vai jebkurām izmaiņām tiesiskajās vai normatīvajās prasībās.

13.2. Ja starp Jums un Sabiedrību ir spēkā esošs līgums, tad jebkuri šīs Privātuma politikas grozījumi tiks paziņoti Jums, izmantojot Jūsu kontaktinformāciju, vai personīgi. Citos gadījumos Privātuma politikas atjaunotā redakcija tiks publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē.

 1. Saziņa ar Sabiedrību. Jūsu personas datu labošana

14.1. Ja Jums ir kādi jautājumi vai sūdzības saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai Jūs vēlaties veikt labojumus vai saņemt Jūsu personas datu ierakstu kopiju, sazinieties ar Sabiedrību, zvanot uz tālruni: +371 24778822 vai sūtot e-pastu uz: sales@deglavarezidence.lv, vai sūtot dokumentu uz adresi: Kopuzņēmums sabiedrība ar ierobežotu atbildību “UNICO”, Ropažu iela 12 – 123, Rīga, LV-1039, Latvija.

 1. Personas datu aizsardzības pārkāpumi

15.1. Personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā Sabiedrībai bez nepamatotas kavēšanās un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā no brīža, kad pārkāpums tapis zināms, paziņo par personas datu aizsardzības pārkāpumu uzraudzības iestādei, izņemot gadījumus, kad ir maz ticams, ka personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām.

15.2. Gadījumā, ja personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku Jūsu tiesībām un brīvībām, Sabiedrība bez nepamatotas kavēšanās paziņos Jums par personas datu aizsardzības pārkāpumu, izņemot, ja:

15.2.1. Sabiedrība ir īstenojusi atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus aizsardzības pasākumus, jo īpaši tādus pasākumus, kas personas datus padara nesaprotamus personām, kurām nav pilnvaru piekļūt datiem, piemēram, šifrēšana vai

15.2.2. Sabiedrība ir veikusi turpmākus pasākumus, kas nodrošina, lai, visticamāk, vairs nevarētu materializēties minētais augstais risks attiecībā uz Jūsu datu tiesībām un brīvībām.

15.3. Trešā puse, kas apstrādā Jūsu datus Sabiedrības vārdā, tiklīdz tai kļuvis zināms personas datu aizsardzības pārkāpums, bez nepamatotas kavēšanās paziņo par to Sabiedrībai.

15.4. Sabiedrība dokumentē visus personas datu aizsardzības pārkāpumus, norādot faktus, kas saistīti ar personas datu pārkāpumu, tā sekas un veiktās koriģējošās darbības.

 1. Tiesiskais pamats

16.1. Šī Privātuma politika ir izstrādāta pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un sniedz atbilstošu aizsardzību attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem likumiem un noteikumiem, kas ir piemērojami Latvijas Republikā.